دستگاه شماره 1

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱,۰۰۰ تومان

قیمت برای شما : ۹,۰۰۰ تومان