شرکت اسکو به این تکنیک فول اچ دی می‌گوید و در دستگاه‌هایی قابل اجرا می‌باشد که دارای نور دهی داخلی هستند که شرکت اسکو به آن UV Inline می‌گوید. در حال حاضر در ایران فقط یک شرکت دارای این دستگاه سخت افزاری می‌باشد.

با استفاده از تکنولوژی ترام گذاری فول‌اچ‌دی فلکسو ترام‌های درصد پایین به صورت سرگرد تولید می‌شوند و ترام‌های درصد بالا به صورت سرتخت تولید می‌شوند. فول‌اچ‌دی فلکسو تنها تکنولوژی است که ترام‌های سرگرد و سرتخت را در بر روی یک کلیشه تولید می‌کند تا هم انتقال مرکب خوبی داشته باشد و هم فید شدن رنگ‌ها به سمت صفردرصد به نرمی اتفاق بیافتد.