ارتجاعی کلیشه به کشیده شدن سطح بیرونی کلیشه گفته می‌شود. 

وقتی‭ ‬یک‭ ‬کلیشه‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬سیلندر‭ ‬بسته‭ ‬می‌شود،‭ ‬سطح‭ ‬روی‭ ‬کلیشه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کلیشه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طلق‭ ‬وصل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بیشتر‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شود‭ . ‬طول‭ ‬نوشته‌ها‭ ‬و‭ ‬خطوطی‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬کلیشه‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬بزرگتر‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬مشخصی،‭ ‬از‭ ‬طول‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬چاپ‭ ‬کاسته‭ ‬شود‭ .‬

بهترین‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬محاسبه‭ ‬ارتجاعی‭ ‬کلیشه،‭ ‬انجام‭ ‬تست‌های‭ ‬خاصی‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬تست‭ ‬ارتجاعی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬فوتوسل‭ ‬می‌گویند‭.‬

دو‭ ‬عامل‭ ‬بر‭ ‬مقدار‭ ‬ارتجاعی‭ ‬کلیشه‭ ‬تاثیر‭ ‬دارند‭. ‬

  1. ضخامت‭ ‬کلیشه
  2. محیط‭ ‬سیلندر‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طول‭ ‬چاپ

فرمول‭ ‬محاسبه‭ ‬ارتجاعی کلیشه

به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬فرمول‭ ‬محاسبه‭ ‬ارتجاعی ‬به‭ ‬شکل‭ ‬زیر‭ ‬می‌شود‭.

در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬طول‭ ‬چاپ‭ ‬را‭ ‬نداشتیم،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬از‭ ‬فرمول‭ ‬زیر‭ ‬طول‭ ‬چاپ‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شعاع‭ ‬سیلندری‭ ‬که‭ ‬کلیشه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بسته‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬محاسبه‭ ‬کرد‭.‬

عددی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬محاسبه‭ ‬ارتجاعی‭ ‬بدست‭ ‬می‌آید‭ ‬به‭ ‬درصد‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬از‭ ‬ارتفاع‭ ‬طرح‭ ‬کاسته‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چاپ‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬طول‭ ‬چاپ‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬چاپ‭ ‬شود‭.‬

‭*** ‬ضخامت‭ ‬طلق‭ ‬کلیشه‭ ‬معمولا‭ ‬۰‭.‬۰۴‭ ‬اینچ‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬۰‭.‬۱۳‭ ‬میلیمتر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬۰‭.‬۰۷‭ ‬اینچ‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬۰‭.‬۱۸‭ ‬میلیمتر‭ ‬می‌باشد‭. ‬