ﭘﯿﺸﺮﻓﺖهای ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ از زﻣﺎن ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ

حدود۱۴۹۰ میلادی روشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﯿﺪﮐﺎری روی ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. 

سال ۱۵۵۰  ﻣﯿﻼدی اوﻟﯿﻦ ﻟﻨﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎردون اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. آﻟﻮﻣﯿﺲ زﻧﻪﻓﻠﺪردر ﺳﺎل  ۱۷۹۶ روش ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد. وی ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺮع ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ شهرت دارد. 

حدود سال ۱۷۹۹تا  ۱۸۰۰ اوﺑﯽ رو در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزی را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۸۲۰ دستگاههای ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۸۱۱نخستین ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﯿﻠﻨﺪری ﻟﺘﺮﭘﺮس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺨﺎر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدروﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻧﯿﮏ ﻣﺨﺘﺮع آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل۱۸۱۸ ﺑﺎ همکاری ﺑﺎور ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ ﺳﯿﻠﻨﺪی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ و روی ﮐﺎﻏﺬ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.

در ﺳﺎل ۱۸۲۲  وﯾﻠﯿﺎم ﭼﺮچ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ. 

در ﺳﺎل ۱۸۲۵ ﻧﯿﺲ ﻓﻮرﻧﯿﺲ تهیه ﻓﺮم ﭼﺎپ روی ﺻﻔﺤﻪ های ﻓﻠﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺲ را ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮس دﺳﺘﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪهایی ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻤﻮد.

در ﺳﺎل۱۸۴۴ رﯾﭽﺎردهو در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ رﺗﺎﺗﯿﻮ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﻓﺮم ﭼﺎپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪور، دور ﺳﯿﻠﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. 

در ﺳﺎل۱۸۵۰ ژﯾﻠﻮت اﺳﯿﺪﮐﺎری روی ﻓﻠﺰ را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

 در سال  ۱۸۵۱ اﺳﮑﺎت آرﺷﺮ روش ﮐﻠﻮدﯾﻮم ﻣﺮﻃﻮب (ﺷﯿﺸﻪ ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ) را اراﺋﻪ ﮐﺮد.

در ﺳﺎل ۱۸۵۹ هنری ﺟﯿﻤﺰدر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ روش ﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯽ ﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪ را ﺳﺎﺧﺖ.

در ﺳﺎل  ۱۸۶۶در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ رول ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۸۷۰ اوﻟﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۸۷۴ ﮐﺎرل ﮐﻠﯿﭽﺎهل ﭼﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎرﺑﻦ، تهیه ﻓﺮم را بهبود ﺑﺨﺸید.

در ﺳﺎل  ۱۹۱۰اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ هلیوﮔﺮاور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻐﻪدﮐﺘﺮ ﺑﻠﯿﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد. 

 در ﺳﺎل۱۹۱۲ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ ﭘﺸﺖ و رو زن اﻓﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺳﭙﺎر درزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ( ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ ای)

در ﺳﺎل  ۱۹۱۲ ﺷﺮﮐﺖ روﻟﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﺴﺎوی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.

در ﺳﺎل ۱۹۵۰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﻣﻨﻮﻓﺘﻮ (تکاﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻮﺗﺎﯾﭗ )اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ دﮐﺘﺮ هل ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﻧﻮﯾﻦ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﮑﻨﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ و ﻓﺘﻮﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

در ﺳﺎل  ۱۹۷۶ اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر در دﺳﺘﮕﺎههای ﻓﺘﻮﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺣﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.