ﭼﺎپ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﺎپ ﺷﻮد  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

مهم ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ روش های ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ: عمدتاً ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎرات، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

 ﭼﺎپ ﻓﻠﮑﺴﻮ: ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

ﭼﺎپ هلیوﮔﺮاﻓﯽ: ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

ﭼﺎپ اﺳﮑﺮﯾﻦ: ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت چاپهایﺗﻔﮑﯿﮑﯽ

 چاپ ﻟﺘﺮﭘﺮس:ﯾﮑﯽ از روش های ﭼﺎپ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ها ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ

ﭼﺎپ دﯾﺠﯿﺘﺎل: ﺑﺮای همه ﻣﺼﺎرف، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و اداری در ﺗﯿﺮاژ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﭼﺎپ ﻓﻠﺖ ﺑﺪ:ﺑﺮای همه اﺟﺴﺎم ﺳﺨﺖ ﻣﺴﻄﺢ